Dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara starfar á grundvelli 11. og 12. gr. dómstólalaga nr. 50/2016 og fjallar um hæfni umsækjenda um embætti héraðsdómara, dómara við Landsrétt og hæstaréttardómara. Dómnefndin lætur ráðherra í té skriflega og rökstudda umsögn um umsækjendur um embætti dómara þar sem tekin skal afstaða til þess hvaða umsækjandi sé hæfastur til að hljóta embættið.

Óheimilt er að skipta í dómaraembætti mann sem dómnefnd hefur ekki talið hæfastan meðal umsækjenda nema Alþingi samþykki tillögu ráðherra um heimild til að skipta í embættið annan nafngreindan umsækjanda sem fullnægir að mati dómnefndar öllum skilyrðum til að hljóta skipun í embættið.

Nefndin er skipuð af ráðherra og samanstendur af fimm aðalmönnum og jafnmörgum varamönnum. Einn nefndarmaður er tilnefndur af Hæstarétti og skal hann vera formaður nefndarinnar. Einn nefndarmanna er tilnefndur af Landsrétti. Þá tilnefnir dómstólasýslan þriðja nefndarmannin sem skal ekki vera starfandi dómarri Lögmannafélag Íslands tilnefndir þann fjórða og loks er sá fimmti kosinn af Alþingi. 

Skipunartími í nefndina er fimm ár, þó þannig að hvert ár renni út skipunartími eins nefndarmanns.