Reglur dómstólasýslunnar nr. 11/2018
LEIÐBEINANDI

 


1. gr.
Ákvörðun málsvarnarlauna verjanda þegar fram fer sókn og vörn.

1. Bóka skal nákvæmlega hvenær þinghald hefst og hvenær því lýkur og miða málsvarnarlaun við þann tíma, þó þannig að brot úr klukkustund telst heil klukkustund.
2. Dómari skal ætla verjanda tíma fyrir yfirlestur málsins og undirbúning málflutnings með tilliti til eðli sakarefnisins og umfangs málsins.
3. Fyrir fjölda klukkustunda samkvæmt liðum 1 og 2 skal greiða 17.000 krónur á tímann.
4. Málsvarnarlaun skulu þó aldrei vera lægri en 80.000 krónur.
5. Leggi verjandi fram tímaskýrslu skal framangreint haft í huga við mat á réttmæti hennar.


2. gr.
Ákvörðun þóknunar verjanda þegar ekki fer fram sókn og vörn.

1. Þegar mál er ekki sótt og varið er ákvörðunin nefnd þóknun en ekki málsvarnarlaun.
2. Fyrir þessi störf skulu greiddar 68.000 til 107.000 krónur, sem dómari ákveður í samræmi við þá vinnu sem hann telur verjanda hafa innt af höndum.
3. Miða skal við þegar verjandi fer með mál vegna einfaldra játaðra brota, t.d. vegna eins brots, aksturs eftir sviptingu eða ölvunaraksturs, að fjárhæðir séu lægri en þegar um mikinn lestur málskjala er að ræða. Þóknun getur í þeim tilvikum farið fram úr framangreindu hámarki og það sama gildir ef verjandi þarf að mæta oftar en einu sinni vegna erfiðleika við að ná til ákærða.


3. gr.
Ákvörðun þóknunar verjanda á rannsóknarstigi.

Þóknun fyrir störf verjanda á rannsóknarstigi skal greidd samkvæmt réttmætri, sundurliðaðri og tímasettri skýrslu um starf hans. Ef líkur eru á að yfirheyrsla hafi staðið í skemmri tíma en í tímaskýrslu greinir er dómara rétt að óska eftir því að fá lögregluskýrslu í hendur eða leita upplýsinga lögreglu um tímalengd. Enn fremur er dómara rétt að krefjast nánari skýringa á útlögðum kostnaði telji hann þess þörf.


4. gr.
Ákvörðun þóknunar réttargæslumanns brotaþola á rannsóknarstigi og fyrir dómi.

1. Þóknun skal greidd samkvæmt réttmætri, sundurliðaðri og tímasettri skýrslu um starf réttargæslumanns. Ef líkur eru á að yfirheyrsla hafi staðið í skemmri tíma en í tímaskýrslu greinir er dómara rétt að óska eftir því að fá lögregluskýrslu í hendur eða leita upplýsinga lögreglu um tímalengd. Enn fremur er dómara rétt að krefjast nánari skýringa á útlögðum kostnaði telji hann þess þörf.
2. Lágmarksþóknun skal vera 54.000 krónur fyrir að mæta við fyrirtöku hjá lögreglu eða dómara. Standi fyrirtaka lengur en í tvær klukkustundir greiðist tímagjald skv. 3. tl. 1. gr. fyrir hverja byrjaða klukkustund fram yfir það.


5. gr.
Þóknun vegna þess tíma sem fer í ferðalög og ferðakostnaður.

1. Þegar verjandi eða réttargæslumaður þarf vegna starfa sinna að ferðast lengur en hálfa klukkustund skal tekið tillit til þess við ákvörðun þóknunar og málsvarnarlauna.
2. Enn fremur skal á rannsóknarstigi ákveðinn ferðakostnaður í samræmi við reglur ferðakostnaðarnefndar, sbr. auglýsing nr. 3/2015 um akstursgjald ríkisstarfsmanna. Nauðsynlegar flugferðir ber að greiða samkvæmt reikningi. Þá skulu einnig ákveðnir dagpeningar ef skilyrðum til greiðslu þeirra er fullnægt, sbr. auglýsing nr. 2/2016.


6. gr.
Greiðslur til lögreglumanna.

Lögreglumönnum sem gefa skýrslu fyrir dómi skal aðeins greiddur ferðakostnaður eða annar útlagður kostnaður.


7. gr.
Heimild og gildistaka.

Reglur þessar eru settar samkvæmt heimild í 6. tl. 1. mgr. 8. gr. laga nr. 50/2016 um dómstóla og eru til leiðbeiningar. Þær öðlast gildi 1. janúar 2018.Þannig samþykkt í stjórn dómstólasýslunnar
18. desember 2017.

Benedikt Bogason
formaður stjórnar dómstólasýslunnar.